FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बैठक नं ७५ मिति २०७९।०३।०३

७८/७९ 01/24/2023 - 20:07 PDF icon बैठक नं ७५ मिति २०७९।०३।०३.pdf

बैठक नं ७४ मिति २०७८।११।२८

७८/७९ 01/24/2023 - 20:06 PDF icon बैठक नं ७४ मिति २०७८।११।२८.pdf

बैठक नं ७३ २०७९।०२।१३

७८/७९ 01/24/2023 - 20:06 PDF icon बैठक नं ७३ २०७९।०२।१३.pdf

बैठक नं ७२ मिति २०७९।१०।१६

७८/७९ 01/24/2023 - 20:05 PDF icon बैठक नं ७२ मिति २०७९।१०।१६.pdf

बैठक नं ७२ मिति २०७९।१०।१६

७८/७९ 01/24/2023 - 20:04 PDF icon बैठक नं ७२ मिति २०७९।१०।१६.pdf

बैठक नं ७० मिति २०७८।०९।२२

७८/७९ 01/24/2023 - 20:03 PDF icon बैठक नं ७० मिति २०७८।०९।२२.pdf

बैठक नं ६९ मिति २०७८।०७।२८

७८/७९ 01/24/2023 - 20:02 PDF icon बैठक नं ६९ मिति २०७८।०७।२८.pdf

बैठक नं ६७ मिति २०७८।०४।२७

७८/७९ 01/24/2023 - 20:02 PDF icon बैठक नं ६७ मिति २०७८।०४।२७.pdf

बैठक नं ६६ २०७८।०४।०५

७८/७९ 01/24/2023 - 20:01 PDF icon बैठक नं ६६ मिति २०७८।०४।०५.pdf

बैठक नं ७३ मिति २०७९।०२।१३

७८/७९ 05/27/2022 - 17:53 PDF icon CCF_000056.pdf